Álláspályázat jegyzői munkakör betöltésére

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2173 Kartal, Baross utca 103.

Pest megye, 2174 Verseg, Templom tér 12.

Ellátandó feladatok:

Kartal Verseg jegyzői feladatainak ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása. Vezeti a képviselő-testület hivatalát, valamint gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő- testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén.Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

•         Jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, jogi végzettség,

•         önkormányzati munkában szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Önkormányzati ASP szakrendszer és a választási eljárás ismerete,

•         Vonatkozó jogi környezet ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz,

•         az egyes vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

•         a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát igazoló okiratok fénymásolata,

•         a betöltendő munkakörrel kapcsolatos részletes szakmai és vezetői elképzelések,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy megkéréséről szóló bizonylat),

•         a minimum 2 évi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása /Kttv. 6.§ 16. pont/,

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható,

•         hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh Klára Mária nyújt, a 06-28-567-085 vagy 06-30-305-5043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross utca 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5303/2020 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

•         Személyesen: Oláh Klára Mária Polgármester, Pest megye, 2173 Kartal, Baross utca 103. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyzőt a polgármester nevezi ki, Verseg község polgármesterének előzetes véleménye alapján. A polgármester fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kartal.hu – 2020. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kartal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.