Hitvallásunk:  “A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát.”

Játéksziget Napköziotthonos Óvoda

Központi óvoda:
Ady Endre u. 62.
Tel.: 0628/ 437-320

Rákóczi úti  tagóvoda:
Rákóczi út 6.
Tel.: 0628/ 438-028

ovikartal@gmail.com

Óvodánk saját honlapja az alábbi webcímen érhető el:
http://www.ovoda.kartal.hu

Óvodáinkról 
Két tagóvodánkban családias körülmények között csoportonként két óvónő és egy dajka néni foglalkozik a gondjaikra bízott gyermekekkel, érzelmi biztonságot teremtve testi és értelmi fejlődésükhöz.
Tevékenység központú óvodai nevelésre törekszünk, melyben a tevékenységek alapját a természet változásai, a hozzá kapcsolódó jeles napok, népszokások adják.
Nevelési programunkat ennek jegyében dolgoztuk ki, melynek rövidített változata az óvónőknél található és a szülők bármikor elolvashatják.

Óvodáink nyitvatartása:
2.sz. óvoda: 630-1700-ig
3.sz. óvoda: 700-1700-ig

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben óvodánk segítséget nyújt: tiszteletben tartva, kiegészítve, esetenként kompenzálva a családi nevelést.

Célunk
A gyermekek egyéni sajátosságait és fejlődési ütemét figyelembe véve testileg, lelkileg egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése, felkészítése az iskolai életre.
A tanulási folyamatot igyekszünk játékossá, élményszerűvé tenni, tapasztalatokba ágyazni.
Fontosnak tartjuk kielégíteni a gyermekek alapvető játék- és mozgásigényét

Fedezzék fel a gyermekek a természet szépségét, óvják, védjék azt, tudjanak rácsodálkozni, felfedezni.
Célunk megismertetni a gyermekekkel a néphagyomány őrzésének fontosságát, szépségét.
Az ismeretek átadása komplex módon, egyfelől az óvodában töltött idő egészében, másfelől koncentráltan, a foglalkozások időtartama alatt történik. Az egész folyamatot áthatja a játékosság.

Tevékenységeink
– Legfontosabb tevékenységnek a játékot tekintjük, mely által sok tapasztalatot, ismeretet szereznek a gyermekek környezetükről.

– A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, változatos eszközökkel biztosítunk lehetőséget a mindennapi mozgáshoz a csoportszobában és az udvaron egyaránt.

– Mesélés, verselés naponta ismétlődő tevékenységeink. A nyelv szépségének, kifejező erejének megéreztetése, a gyermek irodalomhoz való pozitív viszonyának alakítása.

– Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvoda mindennapjait, fejlesztve ezáltal a gyermek szókincsét, beszédkészségét.

– Szűkebb és tágabb környezetünk jelenségeit, változásait a gyerekek naponta felfedezik. A tevékenységgel kísért ismerkedés közben megalapozódik a szülőföld, a táj, a helyi hagyományok, szokások tisztelete.

– A környezet mennyiségi, formai összefüggéseinek megtapasztalására a matematikai nevelés nyújt lehetőséget játékos formában. (5 éves kortól)

– Csoportjainkban, miközben fejlődik a gyermekek érzelem- és képzeletvilága, mondókák, versek, népi rigmusok teszik változatossá tevékenységeinket.

– A közös éneklés öröme fejleszti a gyermek zenei ízlését, hallását, ritmusérzékét, végig kíséri egész napos tevékenységeinket.

– A barkácspolc változatos eszközei, anyagai minden nap biztosítják a gyerekek alkotó tevékenységének lehetőségét, fejlesztve rajzkészségét, kézügyességét, fantáziáját.

– Az együtt végzett munka közben elmélyülnek a társas kapcsolatok, a gyermekek segítőkészebbek, kitartóbbak lesznek, fejlődik eszközhasználatuk.

– A foglalkozások kötött vagy kötetlen (kezdeményezés jellegű) formában, délelőtt folynak.

Hagyományaink

TAVASZ:
Húsvét, Föld-víz napja, Madarak és fák napja,
Május elseje, gyümölcsnap

ŐSZ:
Márton nap, Mézes délelőtt.

NYÁR:
Gyümölcsnap, vízhez szoktatás, pancsolás

TÉL:
Mikulás, mézessütés, karácsonyi ünnepkör, búzavetés, ághajtatás
karácsonyi koncert,
farsang

 

Szolgáltatásaink:
 
·        Logopédiai ellátás
·        Egyéni képességfejlesztés
·        Hitoktatás
·        Speciális szűrések (gyógypedagógiai, logopédiai, tartáshibák) elvégzése

·        Ovi-foci

.         lehetőség van még angol oktatásra.
Óvodánkban látás-, hallásvizsgálatot, egészségügyi szűrést, logopédiai szűrést évenként egy alkalommal tartunk.
Gyógypedagógiai és gyógytestnevelés szűrés a tanköteles korú gyermekeknek szintén évi egy alkalommal.

 

Programjaink:
 
OVI-GALÉRIA
Gyermekmunkák kiállításai
 
FARSANG
Szülőkkel együtt
 
 
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
Évi 2 alkalom (szeptember, február)
 
ANYÁK NAPJA
ÉS ÉVZÁRÓ
Összevontan a kisebbeknek
 
FOGADÓ ÓRA
A szülőkkel előre egyeztetett időpontokban
 
ANYÁK NAPJA
Nagyobbaknak
 
NYÍLT NAPOK
A szülőkkel előre egyeztetett időpontokban
ÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS
 
MIKULÁS, KARÁCSONY
Zárt körben délelőtt
 

 

Munkánkat segítő szakemberek:

Óvodavezető:

Dormányné Szabó Andrea

Óvodavezető helyettesek: 

Urbánné Tóth Krisztina /Központi óvoda/

Kovács Lajosné /Rákóczi úti tagóvoda/

Gyermekvédelmi felelős:
Péter Zoltánné

Gyógypedagógus, pszichopedagógus:

Kiss Andrea

Fejlesztő pedagógusok:

Urbánné Tóth Krisztina

Galambosi Erzsébet

Gyógytestnevelőink:

Kovács Lajosné

Juhász Tamásné

Logopédus, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus:

Ocsovainé Szemán Éva

Óvodatitkár: 

Szarvasné Gábor Ildikó

Élelmezésvezető:

Hartóné Hegyi Hajnalka