Pályázati felhívás

Kartal Nagyközség Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 1/1995. számú önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2173. Kartal, Baross u. 103.

Telefonszám: 28/567-085.

2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

A kartali 1357/2 helyrajzi számú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan

Az ingatlan induló ára: bruttó 25.000.000,- Ft

5. Pályázati feltételek:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az Nvtv. 3. § (1) bekezdésben foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A pályázathoz csatolni kell:

– gazdálkodó szervezet pályázata esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt

– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Kartal Nagyközség Önkormányzata

2173 Kartal, Baross u. 103.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok postai úton és/vagy személyesen nyújthatóak be. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a kartali 1357/2 helyrajzi számú, kivett, beépítetlen terület megvételére”.

Postai úton a pályázatot Kartal Nagyközség Önkormányzata (2173. Kartal, Baross u. 103.) részére kell megküldeni.

Személyesen a pályázatot a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal (2173. Kartal, Baross u. 103. szám) titkárságán lehet benyújtani.

Hiánypótlási lehetőség: nincs

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60 napon belül köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

9. Fizetési feltételek:

Legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, banki utalással.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– pályázó nevét, címét

– a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

– a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról

(egyösszegű megajánlást kér a kiíró),

– a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2021. január 13., 14 óra

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A kiíró jogai:

A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja.

14. Pályázatok elbírálása:

A versenytárgyalás lefolytatása Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a testületi jogköröket jelenleg a polgármester gyakorolja.

15. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik, az eladó a jelenlegi birtokállapotban értékesít, sem az ingatlan kitakarítására, sem közművesítésére, sem egyéb tevékenység elvégzésére (pl. földmérés) kötelezettséget nem vállal, az eladó kellékszavatossági felelősségét teljes egészében kizárja, a vételi ajánlatokat ennek ismeretében kérjük megtenni

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.