Hasznos hírek

Útfelújítás

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Aszód-Verseg-Szarvasgede összekötő úton Kartal átkelési szakaszát érintve szakaszos útfelújítás miatt ideiglenes forgalomtechnikai rend kerül bevezetésre. A munkálatok során sávlezárás és sebesség korlátozás lép életbe, jelzőőr irányítással. A korlátozások Kartal átkelési szakaszán a Hársfa utca és a Temető köz közötti szakaszt érintik.

A munkavégzés ideje:  2021. 09. 27 –  2021. 10. 06.

A munkálatok idejére megnövekedett utazási idővel kell számolni.

A munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Tűzgyújtási tilalom!

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai 2021.július 5-től az alábbiakban olvashatóak.

Közlekedésbiztonsági vetélkedősorozat

Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén is meghirdeti a „Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedősorozatát. A részleteket a https://www.kozlekedikacsalad.hu/ oldalon olvashatják.

Titkárság elérhetősége változás!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal titkársága átmenetileg csak a 06/30 504 0101-es mobilszámon érhető el.

A szabadtéri égetés szabályainak változása

Belterületen 2021. március 1-ig (illetve a veszélyhelyzet megszűnéséig)

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja adott lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.

A fenti törvényi rendelkezés 2021. január 1-ét követően hatályát veszítette, azonban a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem kötelező alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy azokon a településeken ahol az önkormányzat az égetést korábban saját rendelettel szabályozta és 2021. január 1-től sem módosította, ott az égetést az eddigi szabályozás szerint lehet végezni. (pl.: tiltott, vagy kijelölt időszakokban engedélyezi).

Belterületen 2021. március 1-től
(illetve a veszélyhelyzet megszűnésétől)

Függetlenül az adott település, korábbi önkormányzati rendeletétől a belterületen végzett avar, kerti hulladék és minden egyéb hulladék szabadtéri égetése szigorúan tilos.

Külterületen 2021. január 1-től
(függetlenül a veszélyhelyzet időszakától)

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Az OTSZ. 226. §-ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve további feltételekhez kötött az ez irányú tevékenység végzése.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 1.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Elérhető a helyi iparűzési adóelőleg-kedvezményének érvényesítéséről szóló nyilatkozat

Egyéni vállalkozók, vállalkozások és könyvelők figyelem!

A NAV honlapján már elérhető a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, amelynek benyújtásával a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak a helyi iparűzési adó előleg-kedvezményének érvényesítéséről.

Az az Egyéni vállalkozó, aki az Önkormányzat felé a KATA adózást választotta, NEM kell nyilatkozni.


Helyi iparűzési adó tájékoztató

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 2 százalék.

A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.

A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

Részletekről majd a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/  tájékozódhatnak a vállalkozók.