Hasznos hírek

Útfelújítás

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Aszód-Verseg-Szarvasgede összekötő úton Kartal átkelési szakaszát érintve szakaszos útfelújítás miatt ideiglenes forgalomtechnikai rend kerül bevezetésre. A munkálatok során sávlezárás és sebesség korlátozás lép életbe, jelzőőr irányítással. A korlátozások Kartal átkelési szakaszán a Hársfa utca és a Temető köz közötti szakaszt érintik.

A munkavégzés ideje:  2021. 09. 27 –  2021. 10. 06.

A munkálatok idejére megnövekedett utazási idővel kell számolni.

A munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Tűzgyújtási tilalom!

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai 2021.július 5-től az alábbiakban olvashatóak.

Közlekedésbiztonsági vetélkedősorozat

Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén is meghirdeti a „Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedősorozatát. A részleteket a https://www.kozlekedikacsalad.hu/ oldalon olvashatják.

Titkárság elérhetősége változás!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal titkársága átmenetileg csak a 06/30 504 0101-es mobilszámon érhető el.

A szabadtéri égetés szabályainak változása

Belterületen 2021. március 1-ig (illetve a veszélyhelyzet megszűnéséig)

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja adott lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.

A fenti törvényi rendelkezés 2021. január 1-ét követően hatályát veszítette, azonban a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem kötelező alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy azokon a településeken ahol az önkormányzat az égetést korábban saját rendelettel szabályozta és 2021. január 1-től sem módosította, ott az égetést az eddigi szabályozás szerint lehet végezni. (pl.: tiltott, vagy kijelölt időszakokban engedélyezi).

Belterületen 2021. március 1-től
(illetve a veszélyhelyzet megszűnésétől)

Függetlenül az adott település, korábbi önkormányzati rendeletétől a belterületen végzett avar, kerti hulladék és minden egyéb hulladék szabadtéri égetése szigorúan tilos.

Külterületen 2021. január 1-től
(függetlenül a veszélyhelyzet időszakától)

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Az OTSZ. 226. §-ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve további feltételekhez kötött az ez irányú tevékenység végzése.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 1.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Elérhető a helyi iparűzési adóelőleg-kedvezményének érvényesítéséről szóló nyilatkozat

Egyéni vállalkozók, vállalkozások és könyvelők figyelem!

A NAV honlapján már elérhető a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, amelynek benyújtásával a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak a helyi iparűzési adó előleg-kedvezményének érvényesítéséről.

Az az Egyéni vállalkozó, aki az Önkormányzat felé a KATA adózást választotta, NEM kell nyilatkozni.


Helyi iparűzési adó tájékoztató

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 2 százalék.

A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.

A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

Részletekről majd a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/  tájékozódhatnak a vállalkozók.

Álláspályázat jegyzői munkakör betöltésére

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2173 Kartal, Baross utca 103.

Pest megye, 2174 Verseg, Templom tér 12.

Ellátandó feladatok:

Kartal Verseg jegyzői feladatainak ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása. Vezeti a képviselő-testület hivatalát, valamint gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő- testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén.Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

•         Jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, jogi végzettség,

•         önkormányzati munkában szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Önkormányzati ASP szakrendszer és a választási eljárás ismerete,

•         Vonatkozó jogi környezet ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz,

•         az egyes vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

•         a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát igazoló okiratok fénymásolata,

•         a betöltendő munkakörrel kapcsolatos részletes szakmai és vezetői elképzelések,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy megkéréséről szóló bizonylat),

•         a minimum 2 évi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása /Kttv. 6.§ 16. pont/,

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható,

•         hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh Klára Mária nyújt, a 06-28-567-085 vagy 06-30-305-5043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross utca 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5303/2020 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

•         Személyesen: Oláh Klára Mária Polgármester, Pest megye, 2173 Kartal, Baross utca 103. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyzőt a polgármester nevezi ki, Verseg község polgármesterének előzetes véleménye alapján. A polgármester fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kartal.hu – 2020. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kartal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.