Álláspályázat jegyzői munkakör betöltésére

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2173 Kartal, Baross utca 103.

Pest megye, 2174 Verseg, Templom tér 12.

Ellátandó feladatok:

Kartal Verseg jegyzői feladatainak ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása. Vezeti a képviselő-testület hivatalát, valamint gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő- testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén.Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kartali Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

•         Jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, jogi végzettség,

•         önkormányzati munkában szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Önkormányzati ASP szakrendszer és a választási eljárás ismerete,

•         Vonatkozó jogi környezet ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz,

•         az egyes vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

•         a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát igazoló okiratok fénymásolata,

•         a betöltendő munkakörrel kapcsolatos részletes szakmai és vezetői elképzelések,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy megkéréséről szóló bizonylat),

•         a minimum 2 évi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása /Kttv. 6.§ 16. pont/,

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható,

•         hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oláh Klára Mária nyújt, a 06-28-567-085 vagy 06-30-305-5043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2173 Kartal, Baross utca 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5303/2020 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

•         Személyesen: Oláh Klára Mária Polgármester, Pest megye, 2173 Kartal, Baross utca 103. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyzőt a polgármester nevezi ki, Verseg község polgármesterének előzetes véleménye alapján. A polgármester fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kartal.hu – 2020. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kartal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Tisztelt Egyéni vállalkozók és Vállalkozások!

2021. január 1-től változás az iparűzési adóban.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény  rendelkezéseinek  hatálybalépését követően ( 2021.01.01-től) az adózó   a  helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve  az  adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és
 az  adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami  adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által  rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

 Adócsoport

                                                                                                                                

Tisztelt gépjármű tulajdonosok!

2021. január 1-től VÁLTOZÁS A GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATBAN

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény  (továbbiakban: Módtv.) 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

                                                                                                                          Adócsoport


Hasznos hírek

Tájékoztatás egyéni vállalkozóknak

KATA adózók figyelmébe ajánljuk

1990. évi C. törvény a helyi adókról
39/B. § * (1) *
(3) * A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban e § alkalmazásában: kisadózó
vállalkozás) (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-
ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó
vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó
vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió
forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.
(6) * A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint
adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha

a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt.

Tájékoztató iskolai étkezési díjak befizetéséről

A COVID-19 vírus járvány miatt kormányrendelet írja elő 2020. október 1-től, hogy az iskola területére csak  a tanulók és az iskolai alkalmazottak léphetnek be, ők is csak maszkban.

Az iskolai étkezési díj befizetése ezért az alábbiak szerint lehetséges:

Készpénzzel:

Minden héten, szerdán a konyha hátsó bejárata melletti ajtónál 7.30 és 15 óra között. Megközelíthető a Sportcsarnok felőli nagykapunál. (Havonta 4 nap, ha esetleg szünetel a befizetés, erről a szülőket az iskola tájékoztatja a KRÉTÁ-ban).

Befizetés csak szerdai napon lehetséges!

Utalással:

Címzett: JÁTÉKSZIGET BÖLCSŐDE  KARTAL

Számlaszám:         55400194-11054450

A megjegyzés rovatba kérem, hogy írják be a gyermek nevét, osztályát és a befizetett hónapot.

Az utalás előtt az alábbi telefonszámon kell megkérdezni  a fizetendő összeget: 06-30/612-7564

Utalni minden hónapban csak az aktuálisan fizetendő összeget kell, mert erről kerül kiállításra az adott havi számla.

Megértésüket megköszönve:     

Prókainé Divald Ildikó élelmezésvezető

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Kartal Nagyközség Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.

HIRDETMÉNY

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan.

Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója

A szüret veszélye a mustgáz mérgezés

Az ország több pontján már megkezdődött, máshol készülnek az idei szüretre, a korai érésű szőlők esetében már a mustot érlelik a pincékben. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Szellőztetéssel, valamint szén-dioxid-érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz.

Tavaly Mohácson követelt áldozatot a színtelen, szagtalan gáz, több helyen, így Pakson is pedig csak a szerencsén múlott, hogy időben rátaláltak a balesetet szenvedett emberekre. Évről évre számos esetben riasztják ilyen esethez a tűzoltókat, holott a balesetek könnyen megelőzhetőek.

A szén-dioxid önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja azt. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzet. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti.

Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni. 

A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét!